top of page

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Güncelleme tarihi: 26 Tem 2023

ÖĞRENME

Kalıtım yoluyla gelişen birtakım yetenekler kişiden kişiye değişiklik gösterebilir.

Ama bireyleri birbirinden ayıran en büyük özellik öğrenmedir.


ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Öğrenme güçlüğü; çocuğun okuma yazma, matematik- aritmetik beceriler, konuş konuşma- dinleme, akıllı akıl yürütme yeteneği kazanma ve kullanabilmesine yaşadığı zorluk olarak tanımlanır.

EN SIK KARŞILAŞILAN SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ;

Okuma güçlüğü(disleksi),

Yazma güçlüğü(disgrafi),

Aritmetik(matematik) güçlüğü (diskalkuli) olmak üzere üç grupta ele alınır.

OKUMA GÜÇLÜĞÜ(DİSLEKSİ): En belirgin özelliği harfler ve kelimelerin karıştırılması ve tersten algılanmasıdır.


YAZMA GÜÇLÜĞÜ(DİSGRAFİ): Sınıftaki yaşıtlarına göre yazması yavaştır. Harf, hece, noktalama ve gramer yanlışları yapar.


ARİTMETİK(MATEMATİK) GÜÇLÜĞÜ (DİSKALKULİ): Dört işlemi yapmakta zorlanır. Problemin çözümüne gitmekte sıkıntı çekerler.

Öğrenme güçlüğünü zihinsel engellilikle karıştırmamak gerekir.

Öğrenme güçlüğünde sorun zihinsel kapasitede değil onu kullanabilme becerisindedir. Zekâları normal ya da normal üstündedir.

BELİRTİLERİ

Genellikle okul döneminde belirtiler gösterir.

Çocuğun okula başlayıp, ilk senede yaşadığı öğrenme problemleri ile dikkat çeker.


ERKEN ÇOCUKLUKTAKİ BELİRTİLER:

-Dil gelişiminde problemler ve konuşma bozukluk,

-Hafızada güçlük,

-Çok hareketlilik,

-El göz koordinasyonunda problemler

-Zaman kavramlarını anlamada zorluk,

-Görsel hafızalı problemler.


OKUL DÖNEMİNDEKİ ÇOCUKTA ORTAYA ÇIKAN BELİRTİLER:

- Dikkat- yoğun,

- Düzensizlik,

- Ezberlemede güçlük,

- Mekân, gün, ay gibi kavramlar da zayıflık,

- Duygusal olarak hassaslık,

- Sosyal becerilerde yetersizlik,


TANI

Çocukta bahsedilen belirtiler görüldüğünde, öncelikle aile ile öğretmenin iş birliği içinde olması gerekir.

Öğretmen okulda yaşanan sıkıntılardan aileye bahsetmelidir.

Çocuğun evde mi okulda yaptığı çalışmalar karşılaştırılmalıdır.

Unutulmamalıdır ki öğrenme güçlüğü kalıtsal bir sorundur ve en etkili yaklaşım eğitimdir.


NEDENLERİ

Kesin nedeni bilinmemekle birlikte genetik nedenler;

- Gebelikte annenin sigara, alkol ve uyuşturucu kullanması,

- Doğum esnasında bebeğin oksijensiz kalması,

- Gebelikte annenin kullanmış olduğu ilaçlar,

- Zehirli maddeye maruz kalma,

- Yakın akraba evliliği,

- Geçen nörolojik rahatsızlıklar neden olarak gösterilmektedir.


EĞİTİMLERİ

Bu gruptaki çocukların eğitimleri sadece normal planlarla gerçekleşmemektedir.

Grupla ya da bireysel olarak ilave dersler ihtiyaç duyulmaktadır.

Çocuğun güçlü ve zayıf olduğu yönler belirlenmeli ve buna göre bir eğitim programı düzenlenmelidir.

Öğrenme güçlüklerinin eğitimi öğretmen-uzman ve veli iş birliği sağlanarak verilmelidir.


ÖNLEME

Öğrenme güçlüğüne neden olan etmenler kontrol altına alınarak, öğrenme güçlüğünün ortaya çıkış sebepleri engellenebilir.

Bu önlemler konu ile ilgili uzman kişilerin alacağı önlemlerdir.


ANNE- BABAYA ÖNERİLER

Tüm anne-babalar çocukların okulda ve sosyal yaşantılarındaki başarısızlıkları konusunda bilgili ve dikkatli olmalıdır.

Bunu sen tembellik ve değerlendirmemelidir ve mutlaka bir uzman ve görüşme nedirler.

Erken yapılan müdahale çocuğun başarısızlık nedenlerini ortaya çıkaracak ve soruna yardımcı olabilecektir.


LEARNING DISABILITY

LEARNING

Some hereditary abilities may vary from person to person.

But the most important feature that separates individuals from each other is learning.


LEARNING DISABILITY

Learning disabilities; It is defined as the difficulty the child has in gaining and using literacy, math- arithmetic skills, speaking, speaking, listening, and smart reasoning skills.

LEARNING DISABILITY ACCORDING TO THE MOST FREQUENT CLASSIFICATION;

Reading difficulty (dyslexia),

Difficulty of writing (dysgraphy),

Arithmetic (math) difficulty (dyscalculia) are considered in three groups.

READİNG DISABILITY (DYSLEXİA): The most prominent feature of the letters and words are mixed and perceived in reverse.


WRITING DISABILITY(DISGRAPHY): Writing is slow compared to peers in the classroom. Make mistakes in letters, syllables, punctuation and grammar.

ARITHMETIC (MATHEMATICAL) STRENGTH (DISKALKULI): Difficult to do four operations. They have difficulty in solving the problem.

Learning disability should not be confused with mental disability.

The problem in learning disability is not in mental capacity but in the ability to use it. Their intelligence is normal or above normal.

It should be noted that learning difficulties are an inherited problem and the most effective approach is education.

INDICATIONS

They usually show signs during school.

It draws attention with the learning problems that the child starts at school and experiences in the first year.


SYMPTOMS IN EARLY CHILDHOOD:

- Problems in language development and speech disorder,

- Difficulty in memory,

-Very mobility,

-Problems in hand-eye coordination

- Difficulty in understanding time concepts,

-Visual memory problems.


SYMPTOMS OF SCHOOL CHILDREN:

- Attention-intensive,

- Irregularity,

- Difficulty memorizing,

- Weakness of concepts such as space, day, month,

- Emotional sensitivity,

- Inadequacy in social skills,

DIAGNOSIS

When the symptoms are seen in the child, the family and the teacher should cooperate first.

The teacher should tell the family about the problems experienced at school.

The studies of the child at home or at school should be compared.

REASONS

Although the exact cause is unknown, genetic causes;

- The mother's use of cigarettes, alcohol and drugs during pregnancy,

- The baby's lack of oxygen during delivery,

- Drugs used by the mother during pregnancy,

- Exposure to toxic substances,

- Marriage of close relatives,

- Passed neurological disorders are shown as the cause.

TRAINING

The education of children in this group is not only provided by normal plans.

Additional lessons are needed in groups or individually.

Strengths and weaknesses of the child should be determined and an education program should be organized accordingly.

Education of learning difficulties should be provided by teacher-expert and parent cooperation.

PREVENTION

The causes of learning difficulties can be prevented by controlling the factors causing learning difficulties.

These measures will be taken by experts on the subject.

SUGGESTIONS FOR MOTHER-DAD

All parents should be knowledgeable and careful about children's failures in school and social life.

You are lazy and should not evaluate it and surely you are an expert and interview.

Early intervention will reveal the causes of child failure and may help the problem.


SEVİLAY AKŞAN

4 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

GELECEK KAYGISI

Herhalde bir takım manevi değerlerin peşi sıra gelen öneme sahip esaslı bir konu da “Gelecek Kaygısıdır”. Peki ama bu kaygının sebebi tam olarak ne? Sevgili arkadaşlarım, bir insanın içinde yatan en d

Comments


bottom of page